Pravidla

Pravidla

Všechny osoby přítomné v areálu se během konání akce zavazují respektovat Provozní řád areálu (k nahlédnutí online, u vstupařů na kontrolní bráně a v Infostánku v době konání festivalu).

Po celou dobu průběhu festivalu jsou v platnosti všechny zákony běžně aplikované na území ČR.

Podmínky vstupu

 • Akce se mohou bez výjimky zúčastnit pouze osoby starší 18 let. 
 • Neplnoletí nebudou vstupaři po ověření věku na hlavní bráně vpuštěni a nejsou oprávněni jakkoliv vstupovat do areálu v době konání festivalu.
 • Do areálu je po dobu konání festivalu bez výjimky zakázán vstup se psy a dalšími zvířaty.

Doba konání akce

 • Návštěvníci jsou povinni respektovat otevírací hodiny hlavní, kontrolní brány, která bude k dispozici ve čtvrtek 7. července 2022 od 12.00 do skončení festivalu. Jakýkoliv dřívější příjezd je nutné hlásit organizátorovi a domluvit výjimku skrze organizační tým. Toto opatření se týká zejména vozů organizátorů, crew a zásobování.
 • Festival končí v neděli 10. července v 16.00, po tomto čase jsou všichni návštěvníci bez předchozí domluvy s organizátorem prostřednictvím emailu povinni areál opustit.

Porušení pravidel

 • Návštěvníkovi, který nebude respektovat pravidla akce, hrozí přestřihnutí pásky a vyloučení z areálu festivalu.
 • V případě hrubého porušení pravidel hrozí trvalý zákaz vstupu do areálu. Při porušení zákonů ČR bude viník nahlášen a předán Policii ČR.
 • Každý návštěvník podléhá ohlašovací povinnosti. Pokud jste zaznamenali porušování pravidel hrozící nebezpečím, nahlaste to nejbližšímu organizátorovi či obsluze Infostánku.

Majetková újma

 • Návštěvníkům festivalu se nedoporučuje vnášet do areálu ani zanechávat ve vozidle předměty vyšší hodnoty. Organizátor nedoporučuje zanechávat ve vozidlech, odložených zavazadlech, stanech a obydlích žádné cenné předměty. 
 • Fotoaparáty, telefony, peněženky a další cennosti noste vždy u sebe v bezpečně zavřeném příručním zavazadle. 
 • Organizátor akce nenese žádnou zodpovědnost za ztracený či poškozený osobní majetek návštěvníků.
 • Návštěvníci akce jsou povinni chovat se po celou dobu tak, aby svým jednáním neohrožovali majetek ostatních, stejně tak jako zařízení, kulisy a dekorace umístěné v areálu akce.
 • Pokud jste zaznamenali poškození vašeho majetku jiným návštěvníkem, doporučujeme např. na mobilní telefon zaznamenat v audio/video formě vzájemnou domluvu o finanční či jiné náhradě škody a zapsat si kontaktní údaje všech zúčastněných. Pokud se poškozený a viník nedokážou dohodnout, doporučujeme přes nejbližšího označeného organizátora či Infostánek kontaktovat náš Bezpečnostní a antikonfliktní team.

Parkování civilních aut

 • Vzhledem k limitovaným kapacitám pro civilní vozy organizátor nezaručuje jistá parkovací místa. Z logistických a organizačních důvodů doporučujeme využít spolujízdu (informace na Facebooku) či využít hromadnou dopravu.
 • Majitelé civilních aut jsou povinni respektovat pokyny parkovací služby (označené crew visačkou a reflexní vestou) a umístit své vozy dle jejího určení. Každé auto musí být vybaveno udělenou a viditelně vystavenou parkovací kartou. Zakazuje se parkovat bez vědomí parkovací služby a na místech, které k tomu nejsou určena. 
 • Majitelé vozů se zavazují šetřit co nejvíce parkovacím místem a vždy mít na paměti dostatečně velký prostor na komunikaci určený pro průjezd hasičského vozu, cisterny apod.
 • Organizátor neručí za škody na vozidle způsobené neohleduplným parkováním. 
 • V případě blokování průjezdnosti si organizátor vyhrazuje právo vozidlo odtáhnout.
 • Zakazuje se rozkládání stanů a jakýchkoliv tábořišť vedle aut či v jejich těsné blízkosti.  

Parkování a provoz festivalových vozů

 • Parkování festivalových vozů je umožněno zájemcům po včasném vyplnění registračního formuláře na předem dohodnutém místě. 
 • Je zakázáno parkovat festivalové vozy na místě vyhrazeném pro civilní vozidla či na jiných, než předem vyhrazených ploch v areálu.
 • Majitel festivalového vozu se vyplněním formuláře a potvrzením registrace ze strany pořadatele zavazuje dodržovat bezpečnostní a organizační pokyny uvedené organizátorem.
 • Provoz vozidel je v areálu řízen označenou Silniční hlídkou. Majitel vozidla a osoby zmocněné k manipulaci s festivalovým vozidlem se zavazují k respektování a dodržování pokynů Silniční hlídky a organizátora. Nedodržení těchto pokynů bude kvalifikováno jako závažné porušení bezpečnostních pravidel pohybu po areálu.
 • Je zakázáno řídit festivalová vozidla v areálu v nočních hodinách, vyjma organizátorem povolený festivalový program.
 • Za škody způsobené festivalovým vozem odpovídá majitel vozidla, případně osoba zmocněná majitelem k manipulování s vozidlem.
 • Je výslovně zakázáno řídit jakékoliv motorové vozidlo s jakoukoliv hladinou alkoholu v krvi či pod vlivem návykových látek.

Zdravotní újma

 • Návštěvníci jsou povinni brát v úvahu specifická bezpečnostní rizika areálu i akce samotné, po celou dobu dbát zvýšené ostražitosti před nerovnostmi terénu, pohybem vozidel po areálu a programovou herní aktivitou, která zasahuje do prostoru. Návštěvníci, kteří se herních aktivit neúčastní, by k nim měli přistupovat s patřičným respektem, vzdáleností, střízlivostí a bdělostí.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost nebo zdraví třetích osob.

Ohleduplnost a tolerance

 • Žádáme návštěvníky, aby v průběhu festivalu pomáhali ostatním, hlásili úrazy, kolapsy a komplikace ostatních zúčastněných. 
 • Vyzýváme také k ohleduplnosti k Chráněné krajinné oblasti v areálu a jeho okolí i k respektování klidu obyvatel okolních vesnic. Zbytečně se v nich nezdržujte, naprostou většinu služeb vám dokáže poskytnout zázemí festivalu a naši dobrovolníci. Dobrý a ohleduplný vztah s okolím pomůže budoucím plánům v areálu.
 • Zároveň žádáme účastníky festivalu, aby se vyvarovali veškerým agresivním a nátlakovým projevům. Cybertown je apolitická akce a propagace jakýchkoliv extremistických ideologií a ideologií potlačujících lidská práva zde není vítána, stejně jako propagace reálných politických stran a kandidátů. Výjimkou jsou nereálné, herní, larpové ideologie a uskupení. Za hrubé porušení pravidel se také považuje jakákoliv forma sexuálního obtěžování a nátlaku. Kdokoliv, kdo bude usvědčen z některé z podob obtěžování, bude z akce vyloučen.

Hygienické podmínky

 • Návštěvníci berou na vědomí, že hygienické podmínky se mohou lišit od standardních letních festivalů, kempů a ubikačních a jiných provozoven. Návštěva festivalu se nedoporučuje těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje hygienicky nezávadné prostředí (např. pooperační rekonvalescence).
 • Pitnou vodou návštěvníci naleznou v označených cisternách rozmístěných a vyznačených na mapě areálu. Respektujte žádost organizátora o neplýtvání pitnou vodou.
 • V areálu festivalu je k dispozici také tekoucí užitková voda ze studny, která je označena cedulí Užitková voda. Při případném porušení zákazu a konzumaci užitkové vody organizátor neručí za zdravotní následky.
 • Mobilní toalety jsou rozmístěny v počtu odpovídajícímu množství návštěvníků akce po celém areálu. Jejich umístění najdete na mapě. Případné poruchy a nedostatky hlaste na Infostánku. Všem návštěvníkům doporučujeme do příručního zavazadla přibalit antibakteriální gel.
 • Sprchy v areálu jsou provozovány pouze ze snahy dobrovolníků o poskytnutí většího pohodlí ostatním návštěvníkům, jejich fungování není zaručeno a nemůže být ze strany účastníků nárokováno.
 • Použité hygienické prostředky vždy odhazujte do košů, jejich odhazování v přírodě se výslovně zakazuje.
 • Přes maximální vynaloženou snahu o zachování hygienických je konzumace jídla a pití pořízeného ve stáncích či táborech po celém areálu je pouze na vlastní zdravotní riziko. V případě nevolnosti a jakýchkoliv zdravotních potíží se obraťte na náš zdravotnický personál.

Požární ochrana

 • Festival se odehrává v letním období zvýšeného sucha a v prostředí, kde je třeba nepřetržitá zvýšená požární opatrnost.
 • Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku nebo rozšíření požáru. Návštěvník je povinen respektovat zákaz zakládání předem neschváleného ohně, předem neschváleného manipulování s ohněm, zapalování a odstřelování jakékoliv předem neschválené pyrotechniky ze strany organizátorů v areálu akce či v jeho sousedství. Schválení probíhá předem a jedině prostřednictvím oficiálních emailových kontaktů uvedených na této webové stránce.
 • V případě zjištění požáru či podezření na jeho možné založení okamžitě informujte nejbližšího organizátora či Infostánek.
 • Respektujte zákaz kouření na místech značených cedulí. Nedopalky neodhazujte na zem, ale do košů a popelníků rozmístěných pro tyto účely po celém areálu.

Odpadky

 • Odhazování odpadu jinam, než do rozmístěných košů, je zakázáno. V areálu jsou k dispozici nádoby na třídený odpad i kompost. Pokud si nejste jisti, kam s odpadem, zeptejte se na Infostánku. 
 • Stanoviště návštěvníků musí po akci zůstat bez stopy odpadu, veškerý odpad odnoste do košů.
 • Likvidaci objemnějšího odpadu konzultujte s organizátory akce nebo na Infostánku.

Respektování pokynů pořadatele

 • Všichni návštěvníci se zavazují respektovat pokynů pořadatele, které budou předávány ústní formou (osobní výzva k uposlechnutí pravidel), tištěných cedulí (např. cedule zákaz vstupu či zákaz kouření) a zvukovou výzvou prostřednictvím rozhlasového vysílání po areálu (typicky výzva špatně parkujícímu řidiči). Za opakované neuposlechnutí pokynů pořadatele hrozí návštěvníkovi přestřihnutí identifikační pásky a vyloučení z akce.
 • Návštěvníci, kteří si nejsou jisti vyzněním pokynů pořadatele se mohou kdykoliv informovat na  Infostánku či u nejbližšího označeného pořadatele.

Označení pořadatele

 • Pořadatelé festivalu jsou po čas výkonu služby označeni visačkou Cybertown Crew. Označena budou též auta organizátorské posádky s výjimečnými přístupovými pravomocemi. 
 • V krizové situaci (evakuace areálu, požár, rozsáhlejší nehoda) budou organizátoři nad rámec běžného označení vybaveni reflexními vestami.
 • Bezpečnostní a antikonfliktní team festivalu bude během služby označen reflexními návleky s nápisem Crew na paži. Nošení reflexních vest mezi návštěvníky se zakazuje, budou určeny výhradně pro označení organizátorů v krizových situacích.

Označení návštěvníků

 • Návštěvníci jsou povinni po celou dobu konání akce nosit viditelně na ruce identifikační pásku. Předávání pásky na jinou osobu je zakázáno. 
 • Pokud jste nehodou svou pásku poškodili natolik, že nedrží na ruce, neprodleně informujte vstupaře na hlavní bráně a nechte si pásku vyměnit.
 • Návštěvníci, kteří nebudou na výzvu organizátora schopni a ochotni prokázat se páskou budou z areálu akce neprodleně vyvedeni.

Kostýmy návštěvníků

 • Festival žádá všechny návštěvníky k respektování odpovídajícího dresscodu. Důrazně upozorňujeme, že nahota se nepovažuje za kostým a odhalování přirození je zakázáno. Toto pravidlo platí mimo rámec oficiální programové linie a festivalových zón s jasně avizovanou a označenou povolenou nahotou.

Prohlídka zavazadel a automobilů

 • Při podezření na závažné porušení pravidel ze strany návštěvníka si tak organizátor vyhrazuje právo tělesné prohlídky návštěvníka, jeho zavazadel, stanoviště a automobilu. 
 • Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, může být z akce vyloučen.

Zakázané a nevhodné předměty

 • Je zakázáno do areálu vnášet ostré střelné zbraně, munici, pyrotechniku, výbušniny, zdraví nebezpečné předměty a látky, předem neschválené chemikálie, předměty vydávající a šlehající plameny. Používání plynových vařičů jinde, než na betonové ploše, je zakázáno. 
 • Je zakázáno kombinovat konzumaci alkoholu a otevřeného nošení ostrých předmětů, nožů, larpových zbraní, nebezpečných kostýmových doplňků a dalších předmětů, které by mohly přinést ostatním účastníkům zdravotní újmu. 
 • Larpové zbraně a doplňky jsou povoleny po čas účasti v larpových hrách. Výjimku tvoří také předvádění zbraní při focení či kostýmové přehlídce. Zakazuje se ovšem jejich vnášení do klubů a stísněných prostor či skupinových shromáždění, kde by mohly poranit okolo stojící, zejména pak vnášení larpových zbraní do tančícího davu během koncertů. 
 • Návštěvníkům se zakazuje vnášení a používání dronů v areálu mimo oficiální programovou linii koordinovanou organizátorem akce. Pokud tak chce návštěvník učinit, je nezbytné se předem s organizátorem domluvit prostřednictvím emailu uvedeném na webové stránce a dodržovat předpisy a zákony pro létání s drony platné na území ČR. 
 • Návštěvníkům se zakazuje vnášet do areálu a jeho okolí aktivní radiostanice, čímž by mohlo dojít k zásadnímu narušení  komunikace našeho integrovaného záchranného systému a důležité organizační kanály festivalu. 
 • Bez předchozí konzultace s organizátory prostřednictvím emailu uvedeném na webových stránkách je zakázáno vozit na akci vlastní elektrocentrály. Soundsystémy a hlasité reproduktory mohou zbytečně rušit okolní vesnice, proto se jejich vození a používání doporučuje zcela vyhnout 

Drogy

 • Na akci nejsou povoleny ani tolerovány jakékoliv omamné a psychotropní látky dle platných zákonů ČR.
 • Za zdravotní újmu způsobenou konzumací drog organizátor není zodpovědný. V případě nevolnosti způsobené drogami vyhledejte pomoc organizace Psycare nebo festivalový zdravotnický tým.

To top